Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Na deze DoortoetsActie kan niemand nog twijfelen aan de nood aan extra lestijden.

EduRatio stelde een eenvoudige procedure op, bruikbaar in elke school die beschikt over het genormeerd leerlingvolgsysteem LVS-VCLB. De procedure laat toe om een eerste schatting te maken van het aantal kinderen dat op het vlak van wiskunde een leervoorsprong heeft, die zo groot is dat grondige aanpassingen aangewezen zijn aan het curriculum en de manier waarop dat aangeboden wordt.

==>

Doe mee met de DoortoetsActie 2009.
Dan pleiten wij voor extra lestijden zorg!

<==


Wij zullen de resulterende gegevens (zonder vermelding van de schoolnaam) publiceren op onze website en samen met de vraag naar extra lestijden zorg overmaken aan alle politieke partijen. Bij onze cursisten namen alvast vijf scholen de handschoen op en de resultaten daarvan behoeven weinig commentaar! Het is de bedoeling van de DoortoetsActie om deze tabel aanzienlijk uit te breiden met de toetsresultaten uit andere scholen.

De nood aan lestijden en de DoortoetsActie

Wij stellen al jaren dat minstens 15 percent van al onze leerlingen in de basisschool een voorsprong van een jaar of meer hebben op Wiskunde en/of Begrijpend lezen. Dit betekent dat elke dag opnieuw tienduizenden kinderen zitten te wachten tot ze iets nieuws kunnen bijleren in onze Vlaamse scholen. Wachten is niet hetzelfde als leren en dat laatste is toch wel een van de basisdoelen van onderwijs, voor alle kinderen.

In de Vlaamse scholen zijn er dringend lestijden nodig, onder meer om de scholen toe te laten om systematisch deze leervoorsprong in kaart te brengen, zoals ze dat al lang doen voor leerachterstand. In de aanloop naar de verkiezingen van 7 juni 2009 willen wij alle politieke partijen nogmaals duidelijk maken hoe groot deze nood is. Om deze vraag kracht bij te zetten, willen we beroep doen op onze scholen.

De vraag om lestijden en de koppigheid van een minister

Tijdens onze acties in 2004 en 2006 gaven honderden directeurs van Vlaamse scholen en talloze anderen aan dat de overheid dringend een beleid zou moeten uitwerken en extra middelen (lestijden) zou moeten voorzien voor hoogbegaafde kinderen.

Ook tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement in 2007 herhaalde EduRatio deze vraag. We gaven zelfs een manier om deze lestijden te financieren.

Op 8 november 2007 vond in het Vlaams Parlement een gedachtewisseling met minister Vandenbroucke plaats over zijn conceptnota Leerzorg van 30 maart 2007. Kathleen Helsen (CD&V), Stern Demeulenaere (Open Vld), An Michiels (VB) en Kris Van Dijck (N-VA) drongen er bij de minister sterk op aan om meer aandacht te schenken aan de problematiek van hoogbegaafde leerlingen binnen het concept leerzorg. Al deze volksvertegenwoordigers waren unaniem in hun verklaringen: ook bij een leervoorsprong moet preventief opgetreden worden.

De reactie van minister Vandenbroucke was ronduit verbijsterend. De onderwijswereld, talloze ouders en volksvertegenwoordigers van bijna alle partijen vroegen om meer aandacht voor deze doelgroep binnen Leerzorg. De minister daarentegen besliste om zorgvuldig elke verwijzing naar hoogbegaafdheid of leervoorsprong te verwijderen uit zijn Voorontwerp decreet Leerzorg!

Wij willen de resultaten van de DoortoetsActie gebruiken om zowel aan de huidige als aan de volgende minister van Onderwijs nogmaals duidelijk te maken dat het hier een probleem betreft dat een aanzienlijk deel van onze schoolgaande jeugd treft.

Achtergrond

Kinderen die op 1 september reeds redelijk beheersen, wat ze verondersteld worden tegen 30 juni van het volgende jaar te 'leren', zullen een groot deel van hun tijd wachtend (op iets nieuws) doorbrengen. Hun leerproces dreigt onderbroken te worden, omdat er op bepaalde vlakken geen leerstof op hun niveau wordt aangeboden.

De internationaal meest gebruikte methode om een leervoorsprong vast te stellen, bestaat uit het afnemen van genormeerde testen boven niveau. Wetenschappelijk onderzoek toonde herhaaldelijk aan dat dit de beste manier is om het onderscheid te maken tussen de noden van verschillende sterke leerlingen. Alleen al aan de CTY Talent Searches in de VS nemen jaarlijks 80.000 leerlingen deel.

Dit wil zeggen dat men een test afneemt die genormeerd werd voor kinderen in een hoger leerjaar. Zo kan men bijvoorbeeld in februari van kinderen die in het eerste leerjaar zitten, de test LVS Wiskunde Midden Tweede leerjaar afnemen. Sommige kinderen behalen op die test nog steeds een CITO score A, B of C. Dit betekent dat zij, als ze daadwerkelijk in het hogere leerjaar zouden zitten, goed aansluiting zouden kunnen vinden bij het aangeboden curriculum. Uiteraard betekent dit ook dat ze in hun huidige leerjaar een groot deel van de tijd niks zullen bijleren.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website