Terug naar beginpaginaKinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
http://eduratio.be/nd20.html
In de herfst van 2004 verscheen het tweedelige rapport A Nation Deceived[1]. Deze publicatie geeft enerzijds een aantal duidelijke richtlijnen (in Volume I[2]) met betrekking tot versnelling en toont anderzijds (in Volume II[3]) op welke wetenschappelijke studies deze richtlijnen steunen.

Hieronder vind je een vertaling van de 20 belangrijkste besluiten van dit rapport (vertaald van p. 2 van Volume I). Voor meer informatie over versnelling, lees ook ons artikel over de wetenschappelijke weerlegging van kritiek op versnelling[4].
 1. Op het vlak van curriculum (leerplan) is versnelling de meest efficiënte ingreep voor begaafde kinderen.
 2. Voor intelligente leerlingen heeft versnelling langdurige, positieve effecten, zowel op academisch als op sociaal vlak.
 3. Versnelling is een ingreep die nauwelijks wat kost.
 4. Over het algemeen zijn begaafde kinderen sociaal en emotioneel rijper dan hun leeftijdsgenoten. Voor veel intelligente leerlingen zorgt versnelling voor een betere overeenstemming qua rijpheid met hun klasgenoten
 5. Wanneer men intelligente leerlingen het gewone curriculum, bestemd voor leeftijdsgenoten, geeft dan kunnen ze verveeld en ongelukkig raken en zelfs geheel afhaken.
 6. Testen, meer bepaald testen boven niveau (gebruik makend van testen ontwikkeld voor oudere leerlingen), zijn zeer efficiënt om te bepalen welke leerlingen baat zouden hebben bij een versnelling.
 7. De bewijzen en de procedures, om scholen te helpen om goede beslissingen te nemen rond versnelling, zijn beschikbaar. Hierdoor is het een ingreep met een laag risico en een grote kans op succes voor geschikte kandidaten. De Iowa Acceleration Scale is een efficiënt instrument, dat zijn nut in de praktijk reeds bewees, om scholen te helpen bij het nemen van beslissingen rond het overslaan van een klas [nvdr: op dit ogenblik is een Vlaamse versie van dit instrument in voorbereiding, stuur ons een e-mail voor meer informatie. Ook in Wallonië zijn universiteiten (met overheidssteun!!!) bezig met een vertaling in het Frans[5]]
 8. De 18 soorten versnelling, die ter beschikking staan van begaafde leerlingen, zitten in twee hoofdgroepen: jaarversnelling, waarbij de tijd, die een leerling doorbrengt in kleuter-, lager en secundair onderwijs gereduceerd wordt; en vakversnelling, waarbij leerlingen vroeger dan 'gewoon' in contact worden gebracht met de leerstof.
 9. Een jaar overslaan in de kleuterschool is -zowel op cognitief als sociaal vlak- een zeer goede optie voor sommige begaafde leerlingen. Jonge, zeer bekwame kinderen voelen zich meestal zeer snel op hun gemak met oudere klasgenoten.
 10. Begaafde studenten, die vervroegd de universiteit binnenkomen, ervaren academisch succes, zowel op korte als op lange termijn. Dit leidt op zijn beurt tot succes op lange termijn in het beroepsleven en tot persoonlijke voldoening. [nvdr: de slaagkansen van versnelde Vlaamse studenten[6] bevestigen dit]
 11. Veel alternatieven voor het vervroegd naar de universiteit gaan zijn beschikbaar voor intelligente leerlingen in het secundair, die liever bij leeftijdsgenoten blijven. Voorbeelden zijn gelijktijdige inschrijving in een secundaire school en een universiteit, afstandsonderwijs of zomerklassen. Advanced Placement (AP) is de beste optie die op grote schaal beschikbaar is voor intelligente leerlingen, die cursussen van universitair niveau willen volgen binnen hun secundaire school. [nvdr: deze mogelijkheden zijn momenteel in Vlaanderen nauwelijks of helemaal niet beschikbaar. Advanced Placement houdt bv. in dat men vanaf het vierde middelbaar elk schooljaar één vak kan kiezen waarvan men niet het schoolse curriculum volgt, maar dat men vervangt door een cursus aan de hogeschool of universiteit. Indien men voldoend hoge cijfers haalt voor dit vak, kan dit als 'credit' gebruikt worden wanneer men effectief voltijds aan de universiteit gaat studeren. ]
 12. Zeer weinig (te) 'jonge' universiteitsstudenten ervaren sociale of emotionele moeilijkheden. En als zo'n moeilijkheden optreden, dan zijn ze meestal van korte duur en gewoon een onderdeel van het aanpassingsproces (dat men ook kan doormaken als men 'op leeftijd' aan de universitaire studie begint).
 13. Radicale versnelling (overslaan van twee of meer jaren) is voor zeer begaafde kinderen efficiënt op cognitief en sociaal vlak.
 14. Ondanks de overvloedige bewijzen van het succes en de uitvoerbaarheid uit wetenschappelijk onderzoek, blijven veel mensen in het onderwijs grotendeels negatief aankijken tegen de praktijk van het versnellen.
 15. Om een substantiële wijziging teweeg te brengen in de manier waarop Amerika (nvdr: én België) aankijkt tegen schoolse versnelling, zullen we alle mogelijke mechanismen moeten hanteren: wetgeving, rechtbanken, administratieve regels en professionele initiatieven.
 16. Efficiënte implementatie van versnellingsopties voor leerlingen, die zowel begaafd zijn als een stoornis hebben (de zogenaamde 'twice exceptional kinderen'), is tijds- en arbeidsintensief.
 17. Het is belangrijk dat ouders volledig betrokken worden in de besluitvorming rond de versnelling van hun kind.
 18. De weinige problemen die reeds optraden rond versnelling, werden meestal veroorzaakt door onvolledige of slechte planning.
 19. Gelijke kansen in het onderwijs is niet hetzelfde als gelijke behandeling. Gelijke kansen wil zeggen dat men rekening houdt met individuele verschillen in het gemak om te leren en dat men de waarde van elke leerling erkent.
 20. De centrale vraag is niet of men een begaafde leerling moet versnellen, maar eerder hoe.
Voor meer informatie over het onderzoek, waarop de bovenstaande punten steunen: raadpleeg Volume II[7].
Samen met de twee volumes verdeelde men een poster, met o.a. een korte opsomming van het antwoord op vier argumenten tegen versnelling.
Argument tegen versnellingAntwoord op dat argument
De school denkt niet dat het kind klaar is om te versnellen. Het is beter om op veilig te spelen dan om later op de blaren te moeten zitten Niets doen is niet hetzelfde als "geen schade berokkenen": beslissen om niet te versnellen is ook een beslissing.
We hebben verschillende slimme leerlingen. Hoe weten we dat dit kind verschillend is? Er zijn verschillende hulpmiddelen en instrumenten beschikbaar om te beslissen welke leerlingen het meest baat hebben bij een versnelling. Je ogen sluiten voor de educatieve verschillen tussen kinderen is noch democratisch noch nuttig.
Er is werkelijk geen enkel bewijs dat kinderen vooruitschuiven hen op enige wijze zou helpen op academisch of sociaal vlak. Er is voldoende bewijs dat het resultaat van het niet lenigen van de academische en sociale noden van een kind is dat het kind zich verveelt en op de duur afhaakt van school.
Hoe kunnen we er zeker van zijn dat een kind sociaal op zijn plaats zal zitten tussen oudere kinderen, als hij niet eens in staat is om vrienden te maken bij leeftijdsgenoten? Uitgekozen leerlingen versnellen kan jaren eenzaamheid en sociale isolatie voorkomen voor leerlingen die niet 'passen' tussen leeftijdsgenoten en die ernaar snakken om vrienden te hebben met gemeenschappelijke interesses.
Links in het bovenstaande document
Link
nummer
URLTekst
1nationdeceived.org/ A Nation Deceived
2www.accelerationinstitute.org/ nation_deceived/ ND_v1.pdfVolume I
3www.accelerationinstitute.org/ nation_deceived/ ND_v2.pdfVolume II
4eduratio.be/ versnelling1964.htmlartikel over de wetenschappelijke weerlegging van kritiek op versnelling
5www.enseignement.be/ index.php?page=25049&navi=2223vertaling in het Frans
6eduratio.be/ generatie2003.htmlslaagkansen van versnelde Vlaamse studenten
7www.accelerationinstitute.org/ nation_deceived/ ND_v2.pdfVolume II

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)