Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Geachte ouders,

Heel wat bezorgdheden die u vermeldt in uw aandachtspunten voor de Minister van onderwijs zijn voor ons zeer herkenbaar en kunnen wij onderschrijven.
Ook wij pleiten voor
  • meer leerplezier voor alle kinderen;
  • het basisrecht voor iedereen om nieuwe dingen te kunnen leren en een goed gevoel van eigenwaarde te kunnen opbouwen;
  • de mogelijkheid voor leerlingen met een uitzonderlijk hoge intellectuele begaafdheid om - naast hun eventuele sportieve en creatieve talenten - ook hun verstandelijke talenten maximaal te kunnen ontplooien binnen het normale schoolmilieu.
We kunnen ons echter niet volmondig scharen achter elk van de concrete voorstellen die u uitwerkt in uw nota aan de Minister. Wij zijn van mening dat er binnen het huidige onderwijsveld nu al duidelijke aanknopingspunten zijn om de zorg voor hoogbegaafde leerlingen verder uit te werken en te verfijnen, zonder dat er noodzakelijk bijkomende structurele maatregelen moeten getroffen worden. We lichten twee elementen verder toe.

In eerste plaats denken we daarbij aan het zorgbeleid in het basisonderwijs. Dit zorgbeleid biedt impulsen aan de school om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te ondersteunen (zowel rechtstreeks als via ondersteuning van klasleerkrachten en ondersteuning van het ganse schoolbeleid).
Zorg voor hoogbegaafde leerlingen dient volgens ons ruimer te worden ingevuld dan enkel via zogenaamde kangoeroeklasjes. Aandacht voor de onderwijsleerbehoeften van elke leerling, k de hoogbegaafde leerling, is een zaak van het ganse leerkrachtenteam en het ganse schoolgebeuren.
Via het zorgbeleid kan hieraan gewerkt worden.

Naast het zorgbeleid is er - zoals jullie zelf aangeven - het CLB. Aan elke school is een onafhankelijk CLB verbonden, dat schoolnabij laagdrempelige en gratis dienstverlening aanbiedt inzake leerlingbegeleiding.
In het kader van zorg voor alle leerlingen heeft het CLB de rol om de verwachtingen van ouders en leerlingen te beluisteren, een goede inschatting te maken van de specifieke onderwijs- en hulpbehoeften, leerlingen, ouders en leerkrachten te begeleiden en de nodige ondersteuning te bieden. Ook voor hoogbegaafde leerlingen (en hun ouders en leerkrachten) kan het CLB mee instaan voor de nodige diagnostiek en begeleiding, vanuit zijn deskundigheid ter zake waarin de laatste jaren heel wat geïnvesteerd werd.

We zijn ons ervan bewust dat het werk nog niet af is. Verdere ondersteuning en professionalisering van leerkrachten én CLB-medewerkers in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen blijft nodig. Het samenbrengen van inzichten en voorbeelden van goede praktijk uit binnen- én buitenland kan hierbij zeer inspirerend zijn.

Als vrije centra voor leerlingenbegeleiding blijven we de zorg voor hoogbegaafde leerlingen verder opnemen in onze focus.
Uiteraard zijn we bereid tot overleg en samenwerking om deze gezamenlijke zorg nog meer vorm te geven.

Met vriendelijke groeten,

Stefaan Jonniaux
Coördinator Vormingscentrum VCLB
Vrije-CLB-Koepel vzw

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website