Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Nieuwsbrief 7 maart 2006.

Marleen Vanderpoorten en Frank Vandenbroucke) beweren dat het toch zo
moeilijk is om hoogbegaafde leerlingen te "identificeren" en klagen over het
gebrek aan een "duidelijke definitie". (http://www.eduratio.be/palaver.html)
Enerzijds noemen ze het een belangrijk probleem maar anderzijds nemen ze
geen enkele concrete maatregel omdat ze denken niet te kunnen weten welke
kinderen echt behoefte hebben aan concrete maatregelen.

Maar als men, zoals o.a. EduRatio, uitgaat van het Meesterschapsmodel
(http://www.eduratio.be/mystmeest.html), dan wordt dat argument helemaal
waardeloos, en kan men eindelijk overgaan tot concrete stappen!
Iedereen kan immers onmiddellijk aan de slag met dit Meesterschapsmodel en
ons Stappenplan (http://www.eduratio.be/stappenplan.html)!

We hebben enkele praktische en concrete overheidsmaatregelen geformuleerd
(http://www.eduratio.be/overheid.html). We overhandigden deze reeds aan een
afvaardiging van de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en
Innovatie toen zij op onze vraag op 3 februari jongstleden een bezoek
brachten aan de school van EduRatio-lid Magda Vandoninck. Tijdens die
vergadering lichtten we ook het Stappenplan en het Meesterschapsmodel toe.

Vanuit het Meesterschapsmodel én de overheidsmaatregelen die EduRatio
formuleerde, durven wij ook nu weer om jullie steun vragen! Op
http://www.eduratio.be/vv.html kan je een link aanklikken die het jou
mogelijk maakt om concrete steun te vragen aan een volksvertegenwoordiger
naar keuze. We hebben reeds een standaard briefje bijgevoegd (dan hoef je
enkel nog te ondertekenen), maar aarzel niet om ook zelf een boodschap aan
hen te formuleren! Als de volksvertegenwoordigers van hun kiezers het
duidelijk signaal krijgen dat dit belangrijk is, dan kunnen ze daar ook
daadwerkelijk rekening mee houden. Vergeet niet om deze oproep aan zoveel
mogelijk mensen door te geven!

Ook onze schooldirecties en leerkrachten hebben voluit hun steun gegeven! Op
31 december stuurden we de minister onze commentaar op zijn "Discussienota
Leerzorg". Enkele weken later startten we hierrond een handtekeningenactie,
waarop reeds meer dan 700 reacties binnenkwamen, o.a. van 250
schooldirecteurs en 235 leerkrachten.
http://www.eduratio.be/reacties2006.html
Wij menen dat dit duidelijk aantoont dat dit thema leeft binnen onze
scholen.
Verschillende mensen motiveerden trouwens hun handtekening uitdrukkelijk.
http://www.eduratio.be/reacties2006.html#react
Bij deze wensen we dan ook al de mensen (directies, leerkrachten, ouders,…)
te danken voor deze massale steun! Wij hopen dat er ook goed gevolg gegeven
wordt aan de actie naar de volksvertegenwoordigers!

Tijdens het onderhoud, dat de overleggroep GOKINZO op dinsdag 31 januari
2006 had met minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke, heeft EduRatio-lid
Magda Vandoninck, naast andere zorgcoördinatoren, onderstaande
praktijkgetuigenis over haar manier van werken gebracht en tevens haar
bezorgdheid geuit omtrent reputatiescholen.
http://www.eduratio.be/gokinzo31jan.html

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website