Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Op deze pagina staan de reacties van onze Vlaamse volksvertegenwoordigers ten gevolge van onze actie "Vraag uw volksvertegenwoordiger om steun!".
Aan Minister Vandenbroucke
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Brussel, 13 maart 2006

Betreft: Hoogbegaafdenonderwijs


Geachte Minister,

Zoals u zelf in uw beleidsnota onderwijs (2004-2009) aangeeft dient ons onderwijssysteem in staat te zijn om de leerwinst voor elke leerling zo maximaal mogelijk te maken. Concreet betekent dit dat elke leerling in staat moet zijn de eigen vermogens ten volle te benutten.

De juiste stimulansen zijn hiervoor onontbeerlijk, maar wat juist is voor de ene leerling is het daarom nog niet voor de andere. De oorzaak daarvan ligt in de onvermijdelijke vaststelling dat de vermogens van elke mens verschillen. Uiteraard is het niet organiseerbaar om elk kind op louter individuele basis te begeleiden in diens leerproces. Om deze verschillen in individuele vermogens toch een werkbare plaats te geven, spreken we daarom van bepaalde doelgroepen waarvoor we dan weer aangepaste inspanningen kunnen leveren. Zo gaat er reeds heel wat aandacht uit naar die leerlingen die omwille van allerlei oorzaken minder makkelijk mee kunnen in de klas. Minder aandacht gaat er echter naar die kinderen die het te 'makkelijk' hebben, de zogenaamde hoogbegaafde kinderen. Onbegrijpelijk is dat niet, vermits hun 'vermogenssituatie' eerder als positief dan als problematisch wordt aanzien. Het is echter zo dat ook deze kinderen bij gebrek aan aangepaste leerstimuli vaak gedemotiveerd geraken en daardoor hun leerwinst in leerverlies zien evolueren.

Zoals u en andere politici werd ik hierover aangesproken door de mensen die zich via 'Eduratio. Recht op rede in hoogbegaafdenonderwijs' inzetten voor onder meer beter aangepast didactisch materiaal op maat van hoogbegaafde kinderen. Met dit schrijven wil ik mijn steun aan dit initiatief geven en hoop ik u in uw gave te stimuleren om de nodige beleidsmaatregelen hiervoor te ontwikkelen.

Vriendelijke groeten,

Sven Gatz
Volksvertegenwoordiger
www.gatz.be


14 maart 2006
Uw e-mail aangaande de behandeling van begaafde leerlingen in het onderwijs heeft mij goed bereikt.

Ik heb uw website aandachtig bekeken en kunnen vaststellen dat u een brede en onderbouwde actie voert om deze problematiek op de politieke agenda te plaatsen.

Ik geef hierbij een signaal aan de VLD-fractie in het Vlaams Parlement, teneinde deze materie nauwgezet te laten opvolgen en eventueel te interveniëren naar de Vlaams minister van Onderwijs toe.

Met vriendelijke groeten,

Bart Somers
18 maart 2006
Minister Vandenbroucke riep "gelijke kansen" uit tot het centrale thema van zijn beleid. Van gelijke kansen voor hoogbegaafde leerlingen is, in mijn ogen, echter weinig sprake. Reeds geruime tijd probeer ik deze problematiek dan ook aan te kaarten.
N.a.v. de e-mails die volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang in heel Vlaanderen ontvingen, heb ik dan ook besloten om dit thema op de agenda van het Vlaams Parlement te plaatsen. Na 33 jaar wordt het immers eens tijd voor daden! In een voorstel van resolutie, dat weldra zal ingediend worden, wordt aan de Vlaamse Regering (en dus aan minister Vandenbroucke) gevraagd om een aantal zeer concrete initiatieven te nemen, die ervoor moeten zorgen dat ook onze hoogbegaafde leerlingen dagelijks nog iets kunnen bijleren op school.

An Michiels
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Vlaams Belang
Nvdr: Op 17 mei 2006 werd dit voorstel van resolutie ingediend.
20 maart 2006
Burgemeester - Vlaams volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels heeft uw e-mail van 16 maart ll. betreffende bovengenoemde aangelegenheid in goede orde ontvangen en met bijzondere aandacht doorgenomen.

Uw schrijven werd intussen overgemaakt aan de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs, met de vraag rekening te willen houden met uw voorstellen.

In de hoop u met deze tussenkomst van dienst geweest te zijn, verblijf ik,

met oprechte groeten

Jaak Gabriels
Burgemeester - Vlaams volksvertegenwoordiger

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website